Aktiv-Mitglieder
Dirigent
   
Fedorov_Vadim      
Vadim Fyodorov
   
       
1. Stimme      
Haenger_Irene Schneider Dorli    
Irène Hänger
Dorli Schneider
       
2. Stimme      
Juchli_Monika Haenger_Tobias    
Monika Juchli Tobias Hänger  
       
3. Stimme      
Noser Heidi Michel Therese Thaller Pascal Droll Elisabeth
Heidi Noser
Therese Michel
Pascal Thaller
Elisabeth Droll
       
4. Stimme   Bass  
Troester_Monique    Soder_Ursula  
Monique Tröster    Ursula Soder